Schrijf je nu in!

Bestel nu je startbewijs!

Papendal logo diapositief

Algemene voorwaarden 2024

Algemene voorwaarden Airborne Freedom Run 2024

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Airborne Freedom Run: hardloopwedstrijd Airborne Freedom Run welke bestaat uit de 10km, 5km en de Mini AFR die zal plaatsvinden op 14 en 15 september 2024
 • Airborne Freedom Trail: De Airborne Freedom Trail, bestaande uit een 18 km, 28 km en 45 km trail die zal plaatsvinden op zondag 15 september 2024.
 • Organisator: De besloten vennootschap Papendal Internationaal B.V. , gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan het adres Papendallaan 9.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Airborne Freedom Run 2024.

Artikel 2. Deelname

 • De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het onderhavige reglement.
 • Na inschrijving op de website ontvang de Deelnemer per e-mailbericht een bevestiging van inschrijving op het door hem of haar opgegeven e-mailadres.
 • Enkel met een geldige inschrijving kan een startnummer worden verkregen, voorafgaand aan de trailrun. Dit startnummer wordt op 2 of 31 augustus toegestuurd of op de dag van de Airborne Freedom Run, tot maximaal 1 uur voor de start. Een persoon die zonder geldig startnummer de loopt, wordt niet aangemerkt als Deelnemer.
 • Inschrijving voor de Airborne Freedom Run is persoonsgebonden. Het startnummer kan overgedragen worden via de dashboard van Atleta.
 • De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden die te vinden is op de website van de Airborne Freedom Run.
 • De Organisatie heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen als de Organisatie vindt dat die nodig is. De medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen als het op medisch gebied niet meer geoorloofd is om door te gaan met de Airborne Freedom Run.
 • Instructies van politie, de organisatie en medewerkers van de Airborne Freedom Run dienen direct en stipt te worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven route te volgen. Het niet opvolgen van gegeven instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 • De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
 • Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers met uitzonderling van de Kidsrun en Night Walk. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel of met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel als deelnemer. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen als deelnemer. Het is de Deelnemer niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, behoudens wanneer uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de tenzij Organisatie.
 • De Deelnemer dient de gehele afstand zelf af te leggen op een voor de atletiek gebruikelijke wijze.
 • Een Deelnemer die zich heeft ingeschreven en – om welke reden dan ook – van deelname afziet heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Het annuleren van een deelname met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.
 • Ten behoeve van de inschrijving dient een Deelnemer persoonsgegevens te verstrekken. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een digitaal bestand. Het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemer is noodzakelijk voor het kunnen afhandelen van een inschrijving. Deze gegevens kunnen gebruikt worden door de organisatie voor mailings.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID

 • De Deelnemer neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens in gevallen waarin dit letsel het gevolg is van grove schuld aan de zijde van de Organisatie.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, behoudens in gevallen waarin schade het gevolg is van grove schuld aan de zijde van de Organisatie.
 • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de Airborne Freedom run een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist,. Deelnemer, verklaart dat hij of zij aan deze eisen voldoet en dat hij zich door training voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mogelijkerwijs mochten lijden als gevolg van het aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Airborne Freedom Run.

ARTIKEL 4. UITSLAGEN

 • Er vindt geen tijdregistratie van de Airborne Freedom Run behalve van de 10 kilometer Run. De Run is beslist geen wedstrijd maar een belevenis run met historisch karakter.
 • De uiterste finishtijd voor alle afstanden is 18.00 uur. De startijden per onderdeel zijn te vinden op de website van Airborne freedom Run.

 

ARTIKEL 5. ALGEMEEN

 • In het start-finishgebied en langs de route geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten. Bent u benieuwd naar de flyer mogelijkheden. Neem dan contact op met de organisatie.
 • Van de Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 • De Organisatie huurt een bedrijf in voor foto’s en video opnames en heeft als opdracht alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen en te filmen op het parcours.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • Het commercieel gebruik van beeldmerken van de Airborne Freedom Run, diens partners en sponsoren door een Deelnemer is niet toegestaan. De Organisator zal optreden tegen misbruik van haar intellectuele eigendomsrechten, alsmede die van partners en sponsoren.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor de Airborne Freedom Run in aangepaste vorm te laten plaatsvinden indien het door overheidsmaatregelen vanwege pandemieën zoals COVID-19 of andere buitengewone omstandigheden niet mogelijk is de Airborne Freedom Run in de oorspronkelijke vorm te organiseren.